มาตรการเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564