มาตรการเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564