การเดินทางกับสัตว์เลี้ยง
 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินในบริเวณที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการนี้สามารถรับได้แค่สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวเท่านั้น
สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสุนัขสายพันธุ์หน้าสั้น (Brachycephalic) รวมถึงสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ จำนวน 25 สายพันธุ์ดังต่อไปนี้ เป็นสัมภาระเดินทางไปกับผู้โดยสาร รวมถึงการขนส่งโดยการโหลดไปในห้องบรรทุกสัมภาระทุกกรณี ด้วยเหตุผลข้อจำกัดทางด้านกายภาพและสวัสดิภาพของสุนัขสายพันธุ์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
สุนัขจำนวน 25 สายพันธ์ประกอบด้วย

1.อเมริกันบูลลี่ (American Bulldog/ Bully)
2.อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอร์เรียร์ (American Staffordshire Terrier)
3.อเมริกันพิทบูลเทอร์เรียร์ (American Pit Bull Terrier)
4.บอสตัน เทอร์เรียร์(Boston Terrier)
5.บ็อกเซอร์ (Boxer)
6.บราสเซิลส์กริฟเฟิน (Brussels Griffon)
7.บูลด็อก (Bulldog)
8.ไชนีสปั๊ก (Chinese Pug)
9.เชา เชา (Chow Chow)
10.ดัชปั๊ก (Dutch Pug)
11.อิงลิชบูลด็อก (English Bulldog)
12.อิงลิช ทอย สแปเนียล (English Toy Spaniel)
13.เฟรนช์ บูลด็อก (French Bulldog)
14.ลาซา แอปโซ (Lhasa Apso)
15.เจแปนนีสบ็อกเซอร์ (Japanese Boxer)
16.เจแปนนีสปั๊ก (Japanese Pug)
17.เจแปนนีสชิน Japanese Spaniel (Chin)
18.มาสทิฟฟ์ (ทุกสายพันธุ์) Mastiff (All Breeds)
19.ปักกิ่ง (Pekinese)
20.พิทบูล (Pit Bull)
21.ปั๊ก (Pug)
22.ชาเป่ย (Shar Pei)
23.ชิสุ (Shih Tzu)
24.สแตฟเฟอร์ดไชร์ บูล เทอร์เรียร์ (Staffordshire Bull Terrier)
25.ทิเบตันสแปเนียล (Tibetan Spaniel)

 • ผู้โดยสารต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยสามารถติดต่อผ่านทาง Call Center หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร
 • สำหรับเส้นทางภายในประเทศ – สามารถให้บริการรับขนส่งสัตว์เลี้ยงได้เฉพาะเส้นทางเข้า-ออก เชียงใหม่ , ภูเก็ต และสมุย และเส้นทางที่เดินทางโดยเครื่องบินประเภท AT72 โดยสุนัขหรือแมวต้องมีอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์
 • สำหรับเส้นทางต่างประเทศ – สามารถให้บริการรับขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ทุกเส้นทาง ยกเว้น เส้นทางมัลดีฟส์ (บริการรับขนส่งเฉพาะแมว) สายการบินปฏิบัติตามกฏข้อบังคับด้านศุลกากร ในการขนส่งสุนัขหรือแมว ของประเทศต้นทาง/ผ่านลำ/เปลี่ยนลำ/ปลายทาง. สำหรับข้อกำหนด ด้านอายุและสุขภาพ ของสุนัขและแมวมีดังนี้ประเทศไทย - สุนัขหรือแมวต้องมีอายุอย่างน้อย 4 เดือน
  ต่างประเทศ - ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ
  หมายเหตุ - เครื่องบินบางประเภทของสายการบินไม่สามารถรองรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ลูกค้าสามารถตรวจสอบประเภทของเครื่องบินโดยติดต่อสำนักงานออกบัตรโดยสาร หรือผ่านทาง Call Centre.
 • สายการบินขออภัยที่แจ้งว่า ไม่สามารถให้บริการขนส่ง สุนัขหรือแมวที่ตั้งครรภ์ , เจ็บป่วย หรือส่งกลิ่นรบกวนได้
 • เจ้าของจะต้องจัดเตรียมกรงที่แข็งแรง โดยจำกัดสัตว์เลี้ยง1 ตัวต่อ 1 กรงเท่านั้น
  หมายเหตุ : กรงที่มีลักษณะเป็นตาข่ายหรือตะแกรงลวดทั้งหมด ไม่เหมาะที่จะใช้ในการขนส่งทางอากาศ
 • เจ้าของจะต้องจัดเตรียมและติดตั้งภาชนะบรรจุน้ำไว้กับกรง โดยสามารถเติมน้ำจากด้านนอกได้
 • สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของสุนัขหรือแมว ในระหว่างการขนส่งทางอากาศ
 • สำหรับเส้นทางต่างประเทศ - เจ้าของจะต้องเตรียมเอกสารใบอนุญาตนำเข้าสุนัขและแมวสำหรับประเทศนั้นๆ รวมถึงประเทศที่มีการแวะต่อเครื่อง (Transit) และเอกสารอื่นๆที่ประเทศปลายทางต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • สำหรับเส้นทางต่างประเทศ - เจ้าของจะต้องเตรียมเอกสารใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Proof of Current Rabies Vaccination) และใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกประเทศ (Export License)
 • สายการบินไม่รับขนส่งสุนัขและแมวเปลี่ยนลำจากเที่ยวบินต่างประเทศมายังเที่ยวบินภายในประเทศ
 • น้ำหนักของการขนส่งจะไม่รวมกับน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสารและจะคิดค่าธรรมเนียมตามน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด (Excess Baggage) โดยค่าธรรมเนียมจะคิดจากน้ำหนักสัตว์เลี้ยงพร้อมกับกรงเดินทาง เส้นทางในประเทศคิดอัตรากิโลกรัมละ 180 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับเส้นทางต่างประเทศจะคิดตามอัตราของแต่ละเส้นทาง โดยแบ่งตามโซน

Powered by MakeWebEasy.com