ข่าวสารสมุย

Self Service Storage for hand free travel (Meeting Point Area)

Visit shop at Samui International Airport

Passport issued by the state of the nationality of passport holder (Original). • UN Laissez-Passer (Original). • Travel Document for refugees and People Seeking Asylum issued by United Nations or by the government of issuing countries (Original). If non-Thai passengers traveling on domestic flights lose or are unable to present their identification documents, they must provide one of the following documents. • Emergency Passport (Original) or Emergency Travel Certificate (Original) • Non-Thai ID Card issued by Department of Provincial Administration of Thailand (Original) • Driving License issued by Department of Land Transport of Thailand (Original) These will be effective as of January 16, 2024. 

CAAT ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารแสดงตัวตนในการเดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศ เพื่อให้ทุกการเดินทางสะดวกและรวดเร็ว มีผลตั้งแต่ 16 มกราคม 2567

ทางสนามบินสมุยได้เปิดให้ผู้มีความสนใจ ที่จะเปิดร้าน อาหารประเภทอาหารรัสเซีย อาหารประเภทซีฟู้ด อาหารประเภทญี่ปุ่น ได้เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดร้านอาหาร

หากคุณมีความจำเป็นที่ต้องให้บุตรหลานของท่าน เดินทางเพียงลำพัง ย่อมมีความกังวลใจเกิดขึ้นแก่ผู้ปกครองแน่นอน สนามบินสมุย Samui International Airport มีบริการ UNACCOMPANIED MINOR หรือ UM ที่เป็นบริการพี่เลี้ยงดูแลบุตรหลาน ของท่านตลอดการเดินโดยเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นการกรอกเอกสาร การไปเข้าห้องน้ำ ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการเช็คอินไปจนถึงการส่งบุตรหลานของท่านให้ถึงเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

For cash in hand when you land, use our currency exchange services at Samui International airport.

กิจกรรมFOD นี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านเกิดความตระหนักในเรื่องความอันตรายของ FOD ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากเราละเลย

มูเต เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง “ชื่อ-สกุล” ในเอกสารระบุตัวตน ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐให้ตรงกับ Boarding Pass ก่อนเดินทางทุกครั้ง ชื่อ-สกุล บนบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) ต้องตรงกับ เอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หากชื่อไม่ตรงกัน! สายการบินและสนามบินมีสิทธิปฏิเสธการเข้าพื้นที่สนามบินและการเดินทาง ทั้งนี้ หากชื่อบนบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) ไม่ตรงกับเอกสารระบุตัวตนให้ประสานสายการบิน (อาจมีค่าใช้จ่าย)

กระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้พื้นที่โดยรอบสนามบินให้เป็นพื้นที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน

Powered by MakeWebEasy.com